Hidden One

Jedan od brojeva na mreži krije se na vidnom mestu

Cilj igre

Nađite jedan broj u kvadratnoj mreži koji kada se izračuna sa bilo koja dva susedna broja ne može da zadovolji zadatu Ekvu. To je rešenje igre.

Kako igrati

 • Izaberite veličinu mreže u rasponu od 2×3 do 6×6.
 • Izračunaj SVE tri susedne kombinacije brojeva koje zadovoljavaju datu jednačinu dok ne nađeš onu koja ne odgovara.
 • Broj koji se koristi u jednoj kombinaciji može se koristiti u drugoj.
 • Brojevi se mogu izračunati u bilo kojoj kombinaciji, ali imajte na umu redosled matematičkih operacija dok računate:
  • Prvo izvršite bilo koji proračun unutar zagrade, ako postoji.
  • Sledeće izvršite množenje i deljenje
  • Na kraju, izvršite sva sabiranja i oduzimanja
 • U ovoj slagalici susedni brojevi su tri broja povezana vertikalno, vodoravno ili u obliku slova „L“, kao što je prikazano na donjem dijagramu:

Horizontal equa
Vertical equa
L-shaped Equa
 

 • Koristite samo osnovne aritmetičke funkcije: sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje i sledite redosled operacija kada je to potrebno.

Objasnimo ovo malo detaljnije, a vi ćete to začas ukapirati!

Pravila igre

Dobijate mrežu u veličini od 2×3 do 6×6 i takođe Ekva-X broj između 13 i 24. Na primer, recimo da vam je data Ekva-15. Na vašoj mreži gotovo svi brojevi mogu biti povezani u trojke, a korišćenjem sabiranja, oduzimanja, množenja ili deljenja može se postići rezultat 15 ako su povezani sa pravim brojevima. (Opet, „povezano“ znači da možete povezati 3 susedna broja zajedno u ravnu vertikalnu, horizontalnu ili liniju u obliku slova „L“ na mreži.)

Međutim, postoji jedan i samo jedan broj na mreži koji NE MOŽE da se koristi ni sa jednim drugim brojem da bude jednak 15, bez obzira na to koju matematiku koristite. Vaš cilj u svakoj slagalici je eliminisati sve ostale mogućnosti i saznati koji broj neće funkcionisati ni sa jednim drugim! Taj broj je vaše rešenje.

Najlakši način da pronađete taj broj je da počnete da uspostavljate veze. Ako bilo koja tri broja možete povezati u horizontalnu, vertikalnu ili liniju u obliku slova „L“ i dovesti do toga da su jednaki 15 kada se zbrajaju, oduzimaju, množe ili dele zajedno bilo kojim redosledom ili kombinacijom, onda znate da ta tri broja nisu Vaš odgovor. Umesto toga, ovi brojevi su tragovi koji će vam pomoći da rešite misteriju!

Primer

U ovoj mreži 6×6 naš zadatak je da pronađemo broj koji ne može da stvori Ekva-14, bez obzira na to šta pokušali. Drugim rečima, kada povežete taj broj sa dva broja u pravoj liniji ili u obliku slova „L“, ta tri broja ne bi trebalo da budu jednaka 14 bez obzira na to kakvu matematiku radite.

Jedini način na koji možete pronaći rešenje je da započnete s upoređivanjem trojki i računanjem. Posle nekog vremena shvatićete da jedan broj na mreži tvrdoglavo odbija da se podudara sa bilo kojim drugim susednim brojevima da bude jednak 14 i, u ovom primeru, to je broj 6 u 2. redu, 5. koloni.

Kako Vam možemo pomoći?